Cenník

Geometrický plán

Rozostavaná stavba k poskytnutiu úveru od 200 Eur
Stavba k vydaniu kolaudačného rozhodnutia od 200 Eur
Oddelenie pozemkov od 220 Eur
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov od 230 Eur
Vyňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy od 220 Eur
Zriadenie vecného bremena od 180 Eur
Úprava hranice medzi pozemkami od 230 Eur

Vytyčovanie

Stavba pred začatím stavebých prác od 100 Eur
Hraníc pozemku od 150 Eur

Adresný bod

Vyhotovenie adresného bodu 50 Eur

Ostatné geometrické práce po konzultácii


Uvedené ceny sú orientačné.