Služby

Geometrický plán

Stavba k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
Rozostavaná stavba k poskytnutiu úveru
Oddelenie pozemkov
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
Vyňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy
Zriadenie vecného bremena
Úpravu hranice medzi pozemkami

Vytyčovanie hraníc pozemkov

Ak nemáte vonku vytýčené lomové body hranice pozemku, alebo ak ste si neni istý, že Váš prípadne susedov plot je v poriadku, tak Vám geodet vonku v teréne vytýči správnu polohu Vášho pozemku.

Vytyčovanie stavieb

Pred začatím výkopových prác, príde na pozemok geodet a podľa projektu osadenia stavby Vám polohovo a výškovo vytýči lomové body stavby.

Adresný bod

Potrebný údaj pre získanie súpisného čísla domu (ku kolaudácii)

Polohopisné a výškopisné zameranie územia

Využíva sa väčšinou ako podklad pre projektanta, či už pri projektovaní rodinného domu, väčšej stavby, alebo ako iné účelové meranie.

Porealizačné zameranie inž. sietí a stavieb

Spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

Zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych protokolov

Zameranie a výpočet kubatúr

Informácie ohľadom pozemkov a listov vlastníctva